W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, na naszej stronie stosujemy pliki cookies (ciasteczka). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.

.

Zrozumiałem
bieszczadzkietrasynarciarskie@interia.pl
Zapisy do wyścigu

Dane osobowe

Dane kontaktowe

Dodatkowe informacje

Regulamin I Edycji Górskiego Biegu Niepodległościowego

MUCZNE 11.11.2018 r.

REGULAMIN

I CELE I ZAŁOŻENIA ZAWODÓW

- Popularyzacja biegania jako jednej z form rekreacji ruchowej.

- Pobudzanie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności ruchowej.

- Upowszechnianie biegów górskich.

- Uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,

Promocja walorów krajobrazowo – przyrodniczych Nadleśnictwa Stuposiany.

II ORGANIZATOR

- Stowarzyszenie „Bieszczadzkie Trasy Narciarskie”.

- Współorganizator Nadleśnictwo Stuposiany.

- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją I Górskiego Biegu Niepodległościowego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t. ze zm.), jest Stowarzyszenie „Bieszczadzkie Trasy Narciarskie” (dalej jako: „Administrator Danych Osobowych”).;

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w I Górskiego Biegu Niepodległościowego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją w/w imprezy, także we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.

III TERMIN I MIEJSCE:

1. Zawody odbędą się 11 listopada 2018 r. w Mucznem.

2. Start zawodów będzie miał miejsce przy Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem.

3. Dystans dla zawodników wynosi:

- Dystans kategorii OPEN: 11,11 km, + 350 m przewyższeń

4. Starty następują w godzinach:

- OPEN: godz. 11:11.

Trasa kategorii OPEN przebiegać będzie oznaczonymi nieutwardzonymi drogami stokowymi, szlakami leśnymi oraz asfaltem (5%). Start i meta znajdować się będą przy Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem. Trasy będą przedstawione na mapkach sytuacyjnych i udostępnione na stronie internetowej www.muczne-biegowki.pl. Trasy będą oznaczone taśmą w kolorze biało–czerwonym i farbą koloru zielonego.

IV UCZESTNICTWO

Prawo uczestnictwa:

- w kategorii OPEN kobiety i mężczyźni roczniki do 2002 r. włącznie,

Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Ubezpieczenie NNW ponosi Uczestnik imprezy we własnym zakresie.

Juniorzy i młodzież do lat 18 składają dodatkowo pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu (dostępne w biurze zawodów)

W pakiecie startowym kategorii OPEN, kategorii uczestnicy otrzymują numer startowy zintegrowany z chipem do pomiaru czasu (bezzwrotny), a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, napój oraz posiłek regeneracyjny.

Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów zintegrowanych z numerem startowym (bezzwrotnym).

Na przedniej części koszulki jest przymocowany numer startowy. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona i może skutkować brakiem odczytu z punktów pomiarowych na starcie, trasie i mecie biegu.

V WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dokonanie rejestracji elektronicznej dostępnej na stronie internetowej www.muczne-biegowki.pl, opłacenie pakietu startowego przelewem, lub gotówką w biurze zawodów oraz podpisanie formularza zgłoszeniowego podczas odbioru pakietu w dniu zawodów.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego formularza zgłoszeniowego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

Łączna liczba Uczestników zawodów na dystansach 11,11 km jest ograniczona do 150 miejsc. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 9 listopada 2018 r. (po tym terminie zgłoszenie jest niemożliwe). Osobom, które zgłoszą się do dnia 20 października do pakietu startowego zostanie dołączona pamiątkowa koszulka. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania zgłoszeń w momencie przekroczenia powyższej liczby Uczestników biegu.

Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy.

Odbiór pakietów startowych będzie możliwy 11 listopada 2018 r. w biurze zawodów w godzinach 8:00 – 10:45.

Biuro zawodów będzie mieścić się w okolicach miejsca startu przy Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem..

VI OPŁATY

1. Opłata startowa za udział wynosi:

- Opłata za kategorię OPEN na 20 km - 80 zł,

2. Opłat można dokonywać:

- na rachunek Stowarzyszenia Bieszczadzkie Trasy Narciarskie

Stowarzyszenie „Bieszczadzkie Trasy Narciarskie”, 38-713 Lutowiska, Muczne 2

nr konta: 47 8621 0007 2001 0006 0206 0001 Bank BBS Ustrzyki Dolne

- gotówką w biurze zawodów.

3. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

4.Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.

5. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, zgodą na przetwarzanie danych osobowych w ramach imprezy oraz na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.

VII POSTĘPOWANIE NA TRASIE ZAWODÓW

Podczas zawodów Zawodnicy muszą:

1. Biec od startu do mety wzdłuż wyznaczonej trasy i przejść przez wszystkie punkty kontrolne.

2. Nie utrudniać biegu i nie przeszkadzać innym zawodnikom.

3. Nie utrudniać wyprzedzania zawodnikom szybszym. Zawodnicy słabsi powinni zajmować prawą stronę trasy, zawodnicy szybsi jej lewą stronę.

4. Biec stylem adekwatnym do możliwości kondycyjnych i zdrowotnych.

5. Na trasach będą znajdowały się punkty kontrolne.

6. Przebywanie na trasie zawodów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone.

7. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną zawodów.

8. Postępowanie w razie nieukończenia zawodów. Zawodnik, który nie może bądź nie chce ukończyć trasy powinien poinformować o tym obsługę zawodów wyposażoną w środki łączności znajdującą się na trasie i dalej postępować zgodnie z instrukcją.

9. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych, poleceń personelu i przedstawiciela Organizatora oraz poszanowania pozostałych Uczestników zawodów w duchu sportowej rywalizacji i zasad fair - play.

10. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w zawodach rowerowych i ma prawo usunąć z terenu zawodów osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg wydarzenia, nie przestrzegają poleceń osób wskazanych w zdaniu poprzedzającym lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy Uczestnika oraz za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na teren Imprezy i w czasie powrotu z niej.

2. Organizatorzy ubezpieczają imprezę w ramach przeprowadzenia imprezy sportowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

3. Organizator zapewnia obsługę medyczną na czas trwania imprezy.