Regulamin VIII Edycji Bieszczadzkiego Biegu Narciarskiego „Tropem Żubra”

1. Organizator:

 • Nadleśnictwo Stuposiany
 • Stowarzyszenie „Bieszczadzkie Trasy Narciarskie”
 • Honorowy Patronat: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie

2. Miejsce i termin zawodów:

18.02.2023r. (SOBOTA) – trasa do narciarstwa biegowego w Mucznem, Centrum Promocji Leśnictwa.

3. Cel imprezy:

Celem biegu jest popularyzacja narciarstwa turystycznego w Gminie Lutowiska, promocja aktywnych form turystyki i wypoczynku w Bieszczadach, promocja walorów krajobrazowo – przyrodniczych Nadleśnictwa Stuposiany, integracja środowiska leśników.

4. Kategorie wiekowe:

 • juniorzy młodsi, urodzeni od roku 2012 (chłopcy, dziewczynki)
 • juniorzy starsi, urodzeni w latach 2007-2011 (chłopcy, dziewczynki)
 • bieg główny OPEN (kobiety, mężczyźni)

5. Trasa i dystans:

 • dystans biegu głównego ok. 9 km
 • dystans juniorzy młodsi: dwa okrążenia na stadionie
 • dystans juniorzy starsi ok. 3 km
 • w wybranych miejscach na trasie przeprowadzona będzie kontrola zawodników
 • na mecie, w punkcie medycznym, znajdować się będzie karetka z ratownikami medycznymi
 • organizatorzy mają prawo do zmiany trasy biegu.

6. Program:

 • Godz. 8.00 otwarcie biura zawodów, rozdawanie numerków startowych
 • Godz. 10.00 start biegu głównego
 • Godz. 13.00 dekoracja zwycięzców

Podczas rejestracji w biurze zawodów każdy uczestnik otrzyma talon na posiłek, który będzie można wykorzystać w restauracji Centrum Promocji Leśnictwa.

7. Informacje dla zawodników:

 • Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, organizator zapewnia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej.
 • Postępowanie na starcie: zawodnicy ustawiają się na starcie w strefach odpowiadającym ich spodziewanemu czasowi pokonania trasy i startują ze startu wspólnego. Na starcie obowiązują zasady koleżeńskie, w związku z czym za zachowanie niegodne towarzyskiej formuły zawodów grozi dyskwalifikacja.
 • Chipy podlegają zwrotowi po zakończeniu biegu. Brak zwrotu oznacza dyskwalifikację.
 • Postępowanie na trasie: zawodnicy muszą biec od startu do mety wzdłuż wyznaczonej trasy, starając się wykorzystywać prawą stronę trasy; zawodnicy nie mogą utrudniać biegu i przeszkadzać innym zawodnikom; zawodnicy nie mogą utrudniać wyprzedzania zawodnikom szybszym; zawodnicy na trasie nie mogą zmieniać nart o ile te nie zostały uszkodzone; zawodnik, który nie może, bądź nie chce ukończyć biegu zobowiązany jest poinformować organizatora i stosować się do udzielonych instrukcji.
 • Na trasie obowiązuje styl klasyczny
 • Za rzeczy osobiste Zawodników pozostawione bez opieki Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Pomiaru czasu dokonuje Organizator lub osoby wyznaczone przez Organizatora.
 • Organizator nie przewiduje możliwości protestów oraz odwołań do pomiaru czasu i klasyfikacji Zawodników.

8. Uczestnictwo:

Impreza ma charakter otwarty i amatorski. Dzieci i młodzież do lat 18 muszą dostarczyć do biura zawodów pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na start w zawodach. Uczestnik ma prawo startu po dokonaniu zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej, uiszczeniu opłaty startowej oraz pobraniu numeru startowego wraz z chipami w biurze zawodów. Zgłaszając się do udziału w zawodach Zawodnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w zawodach sportowych organizowanych przez Nadleśnictwo Stuposiany, w dniu 18.02.2023r. pod nazwą: Bieszczadzki Bieg Narciarski „Tropem Żubra”, oraz że startuje w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

Zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.2002.101.926) oraz na wykorzystanie wizerunku przez Nadleśnictwo Stuposiany w celu promocji, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych oraz radiu i telewizji.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych będzie Nadleśnictwo Stuposiany z siedzibą w Stuposianach, Stuposiany 1A, 38-713 Lutowiska oraz Stowarzyszenie „Bieszczadzkie Trasy Narciarskie” z siedzibą w Muczne 2, 38-713 Lutowiska. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia zawodów sportowych. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podstawa prawna zbierania oświadczeń o zdolności do biegu: rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001 Dz.U. nr. 101, poz 1095.

9. Zgłoszenia zawodników:

Zgłoszenia Zawodników można dokonywać do dnia 16.02.2023r. do godziny 15:00 wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie www.muczne-biegowki.pl.

Istnieje możliwość zgłoszenia i klasyfikacji grup zawodowych (nagrody we własnym zakresie).

10. Opłaty startowe:

Opłata startowa wynosi:

 • 60 zł startujący w kategorii OPEN
 • 30 zł startujący w kategorii JUNIOR

Dane do przelewu opłaty startowej:
Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych
47 8621 0007 2001 0006 0206 0001
Bieszczadzkie Trasy Narciarskie
Muczne 2, 38-713 Lutowiska
Tytuł wpłaty: Bieg Tropem Żubra imię i nazwisko Zgłaszającego
Opłata uiszczona nie podlega zwrotowi.
Limit miejsc na liście startowej – 120 osób (decyduje kolejność zgłoszeń wraz z uiszczonymi opłatami).

W ramach opłaty startowej Zawodnicy otrzymują:

 • pomiar czasu
 • medal pamiątkowy
 • posiłek (danie ciepłe + kawa lub herbata, woda)
 • zabezpieczenie medyczne na trasie biegu

Brak zaksięgowanej opłaty startowej w wyznaczonym terminie skutkuje nie wpisaniem na listę startową. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach po wpłaceniu opłaty startowej, opłata nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji szczególnych, o czym decyduje Organizator po otrzymaniu od Zawodnika informacji na temat przyczyny rezygnacji.

11. Transport:

Organizator nie zapewnia transportu zawodników.

12. Kontakt:

Wszelkich informacji na temat zawodów udziela:
Tomasz Baran – tel.: 664 727 964; e-mail: tomasz.baran@krosno.lasy.gov.pl

13. Postanowienia końcowe:

 • W przypadku braku możliwości organizacji zawodów związanej z sytuacją epidemiologiczną oraz wprowadzonymi obostrzeniami Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu biegu lub jego odwołanie (w przypadku odwołania Organizator zwraca wpisowe).
 • W przypadku złych warunków atmosferycznych Organizator ma prawo zmiany formuły, trasy i terminu biegu lub jego odwołania (w przypadku odwołania biegu Organizator zwraca wpisowe).
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy Uczestnika oraz za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na teren Imprezy i w czasie powrotu z niej.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi biegu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny.