Regulamin IX edycji Bieszczadzkiego Biegu Narciarskiego „Tropem Żubra”

1. Organizator:

 • Nadleśnictwo Stuposiany,
 • Stowarzyszenie „Bieszczadzkie Trasy Narciarskie”.

Honorowy Patronat: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

2. Miejsce i termin zawodów:

10.02.2024r. (SOBOTA) – trasa do narciarstwa biegowego w Mucznem, Centrum Promocji Leśnictwa.

3. Cel imprezy:

Celem biegu jest popularyzacja narciarstwa turystycznego w Gminie Lutowiska, promocja aktywnych form turystki i wypoczynku w Bieszczadach, promocja walorów krajobrazowo-przyrodniczych Nadleśnictwa Stuposiany, integracja środowiska leśników.

4. Kategorie wiekowe:

 • juniorzy młodsi, urodzeni od roku 2013 (chłopcy, dziewczynki)
 • juniorzy starsi, urodzeni w latach 2008-2012 (chłopcy, dziewczynki)
 • bieg główny OPEN (kobiety, mężczyźni)

Podczas biegu głównego będzie sklasyfikowana kategoria LEŚNICY zgłoszona przez Nadleśnictwo Stuposiany. Do kategorii leśnicy zalicza się osoby uprawnione do noszenia munduru leśnika według art. 35a Ustawy o lasach z 28 września 91 roku.

5. Trasa i dystans:

 • dystans biegu głównego ok. 12 km
 • dystans juniorzy młodsi: dwa okrążenia na stadionie
 • dystans juniorzy starsi ok. 4 km
 • w wybranych miejscach na trasie przeprowadzona będzie kontrola zawodników
 • na mecie, w punkcie medycznym, znajdować się będzie karetka z ratownikami medycznymi
 • organizatorzy mają prawo do zmiany trasy biegu.

6. Program:

 • Godz. 8.00-9.45 biuro zawodów, weryfikacja zawodników, rozdawanie pakietów startowych,
 • Godz. 10.00 otwarcie zawodów i start wspólny biegu głównego,
 • Godz. 11.30-12.00 start biegu juniorów starszych,
 • Około godz. 12.00 start biegu juniorów młodszych,
 • Około godz. 13.00 ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców, rozdanie nagród, zakończenie zawodów,
 • Od około 11.30 wydawanie gorącego posiłku.

Podczas rejestracji w biurze zawodów każdy uczestnik otrzyma talon na posiłek, który będzie można wykorzystać w restauracji Centrum Promocji Leśnictwa.

7. Informacje dla zawodników:

 • Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, organizator zapewnia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej.
 • Postępowanie na starcie: zawodnicy ustawiają się na starcie w strefach odpowiadających ich spodziewanemu czasowi pokonania trasy i startują ze startu wspólnego. Na starcie obowiązują zasady koleżeńskie, w związku z tym za zachowanie niegodne towarzyskiej formuły zawodów grozi dyskwalifikacja.
 • Chipy podlegają zwrotowi po zakończeniu biegu. Brak zwrotu oznacza dyskwalifikację.
 • Postępowanie na trasie: zawodnicy muszą biec od startu do mety wzdłuż wyznaczonej trasy, starając się wykorzystywać prawą stronę trasy; zawodnicy nie mogą utrudniać biegu i przeszkadzać innym zawodnikom; zawodnicy nie mogą utrudniać wyprzedzania zawodnikom szybszym; zawodnicy na trasie nie mogą zmieniać nart o ile te nie zostały uszkodzone; zawodnik, który nie może, bądź nie chce ukończyć biegu zobowiązany jest poinformować organizatora i stosować się do udzielonych instrukcji.
 • Na trasie obowiązuje styl klasyczny.
 • Za rzeczy osobiste Zawodników pozostawione bez opieki Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Pomiaru czasu dokonuje Organizator lub osoby wyznaczone przez Organizatora.
 • Organizator nie przewiduje możliwości protestów oraz odwołań dotyczących pomiaru czasu i klasyfikacji Zawodników.

8. Uczestnictwo:

Impreza ma charakter otwarty i amatorski. Dzieci i młodzież do lat 18 muszą dostarczyć do biura zawodów pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na start w zawodach. Uczestnik ma prawo startu po dokonaniu zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej, uiszczeniu opłaty startowej oraz pobraniu numeru startowego wraz z chipami w biurze zawodów. Zgłaszając się do udziału w zawodach Zawodnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w zawodach sportowych organizowanych przez Nadleśnictwo Stuposiany oraz Stowarzyszenie „Bieszczadzkie Trasy Narciarskie”, w dniu 10.02.2024 r. pod nazwą: IX Bieszczadzki Bieg Narciarski „Tropem Żubra”, oraz że startuje w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

Współadministratorami danych osobowych Uczestników oraz w uzasadnionych przypadkach prawnych opiekunów Uczestników, są Nadleśnictwo Stuposiany z siedzibą w Stuposianach 1A, 38-713 Lutowiska oraz Stowarzyszenie „Bieszczadzkie Trasy Narciarskie” z siedzibą w Muczne 2, 38-713 Lutowiska. Informujemy, że wyżej wskazane podmioty, działają w związku z organizacją Biegu jako współadministratorzy danych Uczestników/prawnych opiekunów.

Dane osobowe Uczestników/prawnych opiekunów zbieramy w celu zapisu na Bieg, zapewnienia obsługi Biegu oraz wręczenia nagród oraz jego promocji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie wyrażona poprzez zapisanie się do Biegu, jak również nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest obsługa Biegu, wręczenie nagród oraz promocja. Dla danych szczególnych kategorii podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda Uczestnika/prawnego opiekuna.

Dane Uczestników będziemy przetwarzać przez okres 30 dni po zakończeniu Biegu. W przypadku rezygnacji z udziału w Biegu dane zostaną przez nas usunięte tego samego dnia.
Dane osobowe Uczestników/prawnych opiekunów, mogą być jedynie przekazane podmiotom wspierającym nas w zakresie teleinformatycznym.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do rejestracji, ale dobrowolne.

Prosimy pamiętać, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawienia i sprostowania, ograniczenia przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych przetwarzanych elektronicznie, przekazanych nam na podstawie zgody.

W związku z tym, że jako organizatorzy działamy na zasadzie współadministrowania, zgodnie z art. 26 RODO zawarliśmy stosowne porozumienie. Każdy ze Współadministratorów dokłada należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych Uczestników/prawnych opiekunów i do każdego Uczestnik może zwrócić się z wszelkimi pytaniami. Nasze zadania dzielimy między sobą w wyraźny sposób. Za obsługę zgłoszeń oraz zarządzanie zapisami poprzez stronę internetową odpowiada Stowarzyszenie „Bieszczadzkie Trasy Narciarskie”, natomiast za pozostałe działania związane z organizacją Biegu, jego promocją i wręczaniem nagród odpowiadają obaj Współadministratorzy. Więcej szczegółów w tym zakresie uczestnicy mogą znaleźć u każdego ze Współadministratorów.

Uczestnik zawodów wyraża zgodę na ujawnianie jego danych osobowych poprzez podanie do publicznej wiadomości, takich jak imię, nazwisko, płeć, miejscowość z której pochodzą, rok urodzenia oraz kategoria wiekowa w ramach której startują, w celu rejestracji w zawodach, identyfikacji uczestników w czasie trwania zawodów, udostępnienia wyników zawodów i innych danych statystycznych. Zgoda ta jest dobrowolna i może być wycofana w każdej chwili przez uczestnika.

9. Zgłoszenia zawodników:

Zgłoszenia Zawodników można dokonywać do dnia 08.02.2024r. do godziny 15:00 wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie www.muczne-biegowki.pl.

Istnieje możliwość zgłoszenia i klasyfikacji grup zawodowych (nagrody we własnym zakresie).

10. Opłaty startowe:

Opłata startowa wynosi:

 • 60 zł startujący w kategorii OPEN
 • 30 zł startujący w kategorii JUNIOR

Istnieje możliwość zapisu w dniu zawodów i wniesienia opłaty startowej gotówką w biurze zawodów w wysokości:

 • 70 zł startujący w kategorii OPEN
 • 40 zł startujący w kategorii JUNIOR

Dane do przelewu opłaty startowej:
Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych
47 8621 0007 2001 0006 0206 0001
Bieszczadzkie Trasy Narciarskie
Muczne 2, 38-713 Lutowiska
Tytuł wpłaty: Bieg Tropem Żubra imię i nazwisko Zgłaszającego

Opłata uiszczona nie podlega zwrotowi.
Limit miejsc na liście startowej – 120 osób (decyduje kolejność zgłoszeń wraz z uiszczonymi opłatami).

W ramach opłaty startowej Zawodnicy otrzymują:

 • pomiar czasu
 • medal pamiątkowy
 • posiłek (danie ciepłe + kawa lub herbata, woda)
 • zabezpieczenie medyczne na trasie biegu

Brak zaksięgowanej opłaty startowej w wyznaczonym terminie skutkuje niewpisaniem na listę startową. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach po wpłaceniu opłaty startowej, opłata nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji szczególnych, o czym decyduje Organizator po otrzymaniu od Zawodnika informacji na temat przyczyny rezygnacji.

11. Transport:

Organizator nie zapewnia transportu zawodników.

12. Kontakt:

Wszelkich informacji na temat zawodów udziela:
Tomasz Baran – tel.: 664 727 964; e-mail: tomasz.baran@krosno.lasy.gov.pl

13. Postanowienia końcowe:

 • W przypadku braku możliwości organizacji zawodów związanej z sytuacją epidemiologiczną oraz wprowadzonymi obostrzeniami Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu biegu lub jego odwołanie (w przypadku odwołania Organizator zwraca wpisowe).
 • W przypadku złych warunków atmosferycznych Organizator ma prawo zmiany formuły, trasy i terminu biegu lub jego odwołania (w przypadku odwołania biegu Organizator zwraca wpisowe).
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy Uczestnika oraz za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na teren Imprezy i w czasie powrotu z niej.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi biegu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny.